Ochrana osobních údajů

ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ

Při zpracování osobních údajů zákazníka se jakožto správce zavazujeme řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem osobních údajů je

Fyzická osoba: Blanka Čížkovská

Radlická 48/3, Smíchov, 15000 Praha 5

IČ: 68798121

DIČ: CZ 7356272308

vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 310012 – Úřad městské části Praha 12

(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Radlická 48/3, Smíchov, 15000 Praha 5

Email: blankamagicstar@email.cz

Telefon: +420 739 021 113 ( Blanka Čížkovská )

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE A JEJICH ÚČEL

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, tel. spojení za účelem registrace do databáze zákazníků správce.

Osobní údaje zákazníka jako je jméno a příjmení, adresa (dodací i fakturační), kontakt e-mailový i telefonický jsou potřebné pro realizaci obchodní transakce, dodání služeb a k marketingovým akcím zaměřeným na zlepšení nabídky pro konkrétní uživatele dle zadaných údajů. Telefonní číslo může být použito i v rámci  komunikace jako je objednaný výklad z karet po telefonu, dál v případě informování o volném termínu poskytnuté služby apod.

Souhlas se zpracováním lze vždy upravit zasláním žádosti na e-mail: blankamagicstar@email.cz.

KVALITA ÚDAJŮ

Zákazník je povinen své osobní údaje (ať již sdělené při registraci, v rámci svého uživatelského účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní stránek www.magicstar.cz) uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. Změny v osobních údajích lze sdělit správci oznámením změn osobních údajů na adresu správce blankamagicstar@email.cz.

Zákazník má vůči správci zejména právo na:

 1. přístup k osobním údajům, které se ho týkají vč. poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Správce má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 2. opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají,

 3. výmaz osobních údajů, které se ho týkají (právo být zapomenut),

 4. omezení zpracování údajů, které se ho týkají,

 5. vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají,

 6. přenositelnost údajů, které se ho týkají, k jinému správci,

 7. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, aniž by takovým odvoláním byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

 8. podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů),

 9. oznámení porušení zabezpečení osobních údajů, jsou-li pro toto oznámení splněny zákonné podmínky, zejména hrozí-li vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

  Při uplatňování svých práv je zákazník povinen kontaktovat správce buď prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo oznámením na adresu správce blankamagicstar@email.cz.

  TRANSPARENTNOST A PRÁVO NA INFORMACE

  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Blanka Čížkovská. jako zpracovatel je také povinna informovat zákazníky o úniku osobních informací, jestliže jim hrozí vážné riziko.

  ODPOVĚDNOST

  V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je za zpracování osobních údajů zodpovědná společnost Blanka Čížkovská jako správce.

  DOBA, PO KTEROU BUDOU ÚDAJE UCHOVÁNY

  Osobní údaje budou uchovány po dobu pěti let od vědomého souhlasu s jejich zpracováním.

  SOUBORY COOKIES

  Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů, používáme soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI) zde: http://optout.networkadvertising.org/.

  Podrobné informace o tom jaké Cookie zpracováváme a k čemu slouží najdete na této stránce: Cookies.

  ONLINE MARKETING

  Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs. Odhlásit se z reklam společnosti Seznam.cz můžete na této stránce: http://www.imedia.cz/